design: desMondo & J. Lester Novros II
webTech: J. Lester Novros II

Studie fotografie gevolgd aan de Vrije Academie in den Haag en vervolgde deze na een jaar met de opleiding Fotografische Vormgeving aan de Koninklijke Academie Van Beeldende Kunsten te Den Haag. Na in 1992 cum laude te zijn afgestudeerd begonnen aan een tweede-fase opleiding aan dezelfde Academie. Deze bestond uit een reeks Workshops die begeleid werden door bekende fotografen als Diane Blok, Laura Samson-Rous, Rineke Dijkstra en Rommert Boonstra. Tijdens deze tweede-fase opleiding is er gewerkt aan het project 'Europa', waarvan het eindresultaat te zien was in Naarden op het fotofestival 1993.

phototrends.net bad

den haag

disclaimer
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van maker worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen gericht worden aan:
Desmond Vink Fotografie
2571 RJ  den Haag
telefoon +31 70 3608 722
email:desmondo@xs4all.nl