portret voorzitter
hulpvoorziening
hulpvoorziening

De overheid heeft de plicht degenen die wel willen maar op eigen kracht niet kunnen, een handje te helpen. De gemeente zal mensen die om hulp vragen serieus nemen. Het welzijnswerk moet voorkomen, dat mensen wegkwijnen, vereenzamen, of onnodig in zorgvormen terechtkomen waar zij (nog) niet aan toe zijn. Aan de ene kant gaat het om het speeltuin–, jongeren–, ouderen– en vrijwilligerswerk, om mantel– en om thuiszorg. Anderzijds moet het welzijnswerk de zelfredzaamheid van de Hagenaars vergroten en ervoor zorgen dat ze binding met anderen in de stad hebben. Het welzijnswerk bestaat natuurlijk niet op zichzelf, maar dient naadloos aan te sluiten bij het beleid van de gemeente op het gebied van onderwijs, emancipatie en veiligheid. Precies op dat punt van aansluiting dient veel te verbeteren. In veel huishoudens werken de ouders. Voor hen is kinderopvang van groot belang, maar vaak veel te duur. Voor de schoolgaande kinderen is het begeleid openstellen van de schoolgebouwen buiten de lesuren een oplossing. Voor de jongere kinderen zal ook een oplossing worden gezocht.

Goede bedoelingen leiden maar al te vaak tot averechtse gevolgen. De politiek moet de neiging weerstaan om te blijven zorgen voor iedereen die niet echt hulp nodig heeft en eigenlijk voor zichzelf zou kunnen zorgen. Hulpverleners blijven te vaak tegen beter weten in investeren in mensen die hun gedrag nooit zullen veranderen. Dit pamperen houdt mensen in een afhankelijke positie. Welzijnswerkers mogen niet voor hun zelfgekozen missie aan het werk zijn, maar voor de stad en het gekozen gemeentebestuur. Het gaat immers om belastinggeld. De PFP zal het gemeentebestuur opdragen de wereld van welzijnsorganisaties en verslaafdenhulp scherp te volgen en af te rekenen op het uitvoeren van het gemeentebeleid en op effectiviteit.

Degene die misbruik maakt van opvang moet worden aangepakt, anders komt het geld niet terecht bij hen die het nodig hebben. Wie zich door gedrag of uiterlijk opzettelijk uitsluit van inkomen uit arbeid door zich niet aan te passen aan de eisen van de werkcultuur verspeelt het recht op een uitkering. Voor wie niet wil, zullen maatregelen getroffen worden in de uitkeringensfeer.

Jongeren moeten kunnen slagen in onze stad. Wie wil krijgt alle kans; wie echt niet kan, krijgt hulp. Het welzijnswerk moet trachten de jongeren bij de maatschappij te betrekken. Signalen van afwending en radicalisering worden opgevangen en in overleg met de ouders, de school en de politie aangepakt. In de kleine groep die echt niet wil, wordt momenteel het meest geïnvesteerd. De PFP wil dat dit omgedraaid wordt. De meeste aandacht moet terecht komen bij de groep die graag wil, maar nog niet kan. De overheid moet realistisch zijn en soms iemand het nadeel van de twijfel durven geven, maar dat wil niet zeggen dat iemand oneindig veel aandacht moet krijgen. Af en toe streng zijn is ook duidelijk, anders worden er mensen gekweekt die geen grenzen kennen. De ouders zullen meer verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van hun minderjarige kinderen. Zij hebben niet alleen de verantwoordelijkheid voor het gedrag thuis, maar ook voor dat buiten de deur. De gemeente zal zich richten op het individu en diens mogelijkheden en kwaliteiten, en zal proberen (zelfgekozen) isolement te doorbreken.

De ouderen, die dit land en deze stad hebben opgebouwd, moeten veel meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Zij zouden op hun wenken bediend moeten worden. Het gaat erom dat senioren op ondersteuning kunnen rekenen en dat hun zelfredzaamheid in stand gehouden wordt. Het is een schande dat er nu ouderen zijn die de deur niet meer uitdurven of die hun wijk uit moeten verhuizen. De PFP staat voor meer veiligheid en een schonere stad. En als er één groep is die daar baat bij heeft, dan zijn het de ouderen.

Elke Hagenaar kan, ongeacht capaciteit of afstand tot de arbeidsmarkt, een zinvolle bijdrage aan de samenleving leveren. Er zijn groepen in de stad die in een isolement leven. Het is belangrijk om deze groepen weer bij de samenleving te betrekken en hen te activeren. Het is daardoor niet meer nodig dat deze mensen met eenzaamheid en depressies te kampen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan cursussen, en zonodig gebruikmaken van de beschikbare hulpverlening.

Ook veel vrouwen zitten in een sociaal isolement, omdat ze door hun culturele of religieuze achtergrond met de rug naar de maatschappij staan. Vrouwenemancipatie is zo belangrijk, omdat het de kwaliteit van het leven van vrouwen èn die van hun kinderen verbetert. Uiteindelijk komt dit de hele samenleving ten goede. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat meisjes en jongens niet al op jonge leeftijd ongelijk behandeld worden. De overheid moet het vrouwen zo gemakkelijk mogelijk maken om uit hun isolement te stappen en belemmeringen dus tegengaan. De maatregelen tegen gedwongen huwelijk, schijnhuwelijk en polygamie worden verscherpt.

In onze stad leven veel mensen met problematische schulden. De economie heeft tegengezeten, maar ook zitten velen vast aan het afbetalen van verkeerde aankopen in het verleden. Huishoudens met problematische schulden zullen strak, één op één, begeleid worden. De schuldhulpverlening zal het aantal uitvallers terugdringen door huishoudens te koppelen aan één mentor. De schuldhulpverlening moet zo vroeg mogelijk aan de slag. Informatie die nu al aanwezig is bij gemeente, woningbouwvereniging en andere bedrijven zal vroegtijdig gekoppeld worden. Met slim opereren en tijdig ingrijpen zijn veel huisuitzettingen te vermijden. Het voorkòmen van meer ellende voor betrokkenen en de stad is belangrijker dan mogelijke bezwaren op het gebied van privacy.

De regering overweegt een flink bedrag beschikbaar te stellen voor het aanpakken van het toenemende aantal zwervers. Het bedrag dat aan de gemeente Den Haag zal worden uitgekeerd zal worden gebruikt voor een sluitende aanpak voor alle zwervers. De komende 4 jaar zullen zij allemaal worden geholpen. Gedwongen opname zal hierbij niet worden geschuwd (zie ook eerder). Plaatsing in een woning of een instelling zal zorgvuldig gebeuren, om overlast te voorkomen, en zonodig buiten de stad. Desnoods zal een klein en aangewezen aantal onder begeleiding worden voorzien van harddrugs.

info@partijfranspostma.nl
Valid XHTML 1.0 Strict