portret voorzitter
gemeente
gemeente

De PFP wil dat het gemeentebestuur volledig verantwoording schuldig is aan de burgers van Den Haag. Niet alleen het gebouwde Den Haag en het welzijn van haar bewoners zijn voor de Hagenaars van belang, maar ook de veiligheid en handhaving. Dit zijn taken waar politie en justitie sterk bij zijn betrokken en die deel uit maken van de portefeuille van de burgemeester. Ook blijkt dat burgemeesters vrijwel steeds afkomstig zijn uit de oude politiek, waardoor het nauwelijks mogelijk is nieuw beleid te ontwikkelen.

Om die reden wil de PFP, dat het gehele college wordt gekozen, en dus ook de burgemeester. Van de huidige burgemeester zal worden gevraagd af te zien van acties van burgemeesters, die nog steeds willen dat de burgemeester door de Kroon wordt benoemd. Of de volgende burgemeester moet worden gekozen door de gemeenteraad, net als de wethouders, of rechtstreeks door de kiezer, zal de PFP nog bezien.

Ook op andere aspecten moet de gemeente Den Haag een grotere zelfstandigheid krijgen. Het beleid van de rijksoverheid zal kritisch worden bekeken en op onze stad worden toegesneden. De gemeenteraad, en niet de rijksoverheid, zal de prioriteiten voor onze stad bepalen, en de diensten en beleidsambtenaren dienen die prioriteiten te onderzoeken en van oplossingen te voorzien. De diensten zullen meer uitvoerende organisaties zijn die direct door het college worden aangestuurd. Ambtenaren die goed presteren, zich beter aanpassen aan de politiek van het gemeentebestuur, en beter contact hebben met hun klanten, moeten sneller worden gepromoveerd, dan andere. Aanstellingen zullen plaatsvinden op basis van kennis en vaardigheden en niet meer in het kader van (positieve) discriminatie.

Het beleid en de regelgeving zullen worden beperkt en gestroomlijnd. Een groot deel zal aan de burgers worden overgelaten. Criminaliteit zal als zodanig worden behandeld. Hulp zal worden gegeven aan de slachtoffers. Regels van voorrang van bepaalde groepen boven andere kunnen worden afgeschaft. Iedereen staat als individu ten opzichte van de ander en de overheid. Dit zal het mogelijk maken ook de ambtelijke diensten te stroomlijnen. Er zal minder overhead, zoals beleidsambtenaren en adviseurs, nodig zijn. De capaciteit die daardoor vrijkomt, zal worden vrijgemaakt voor het opstellen van nieuw, plaatselijk beleid, en voor bezuinigingen en lastenverlichting.

De wethouders, diensten en hun topambtenaren zullen door de gemeenteraad beoordeeld worden op hun functioneren, en hen te verplichten vòòraf gestelde doelen te behalen. Daarbij staan voorop de resultaten en efficiëntie, en de dienstbaarheid aan de gemeenteraad en de Haagse bevolking. Indien de onderzochte mensen inmiddels vertrokken zijn, zullen zij indien zij onvoldoende hebben gefunctioneerd of de gemeenschap schade hebben berokkend, evenzeer ter verantwoording geroepen worden. Dit gebeurt zeker indien in hun nieuwe functie een kans op herhaling bestaat. De Haagse ambtenaren hebben recht op een professionele leiding.

Van een aantal zaken zal de uitvoering gedecentraliseerd worden van het stadhuis naar de stadsdelen of wijken. Het gaat onder andere om het signaleren en aanpakken van onveiligheid, criminaliteit, radicalisering en overlast; zie hiervoor de andere Hoofdpunten. De samenwerking tussen de mensen van de praktijk van de gemeente, de woningbouwverenigingen, politie, justitie, etc. zal zo worden bevorderd.

De PFP wil de gemeentelijke subsidies kritisch tegen het licht houden. De effectiviteit en efficiëntie van de subsidies dienen te worden gerapporteerd en beoordeeld. Onduidelijke stichtingen zonder meetbare doelstellingen en zonder goede financiële verslaggeving verdienen geen subsidie. Zij krijgen de kans om deze zaken te verbeteren. Gevestigde belangen en vriendjespolitiek mogen echter geen reden zijn om vage clubjes overeind te houden. Stichtingen met doelstellingen die niet voor alle Hagenaars openbaar zijn, komen in principe niet meer voor subsidie in aanmerking. Een uitzondering hierop kan zijn, als ten opzichte van de huidige situatie de openbaarheid bevorderd wordt.

De lokale lasten voor de burger dienen zoveel mogelijk te worden beperkt. Veel lasten zijn afhankelijk van de werkelijke kosten, zoals die voor het riool of de reiniging. De PFP wil de trend van continue stijging van deze lasten aanpakken door dit werk zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Communicatie & IT

Overheidsdocumenten worden gefinancierd uit gemeenschapsgeld en moeten ook thuis, zonder bijkomende kosten, door alle burgers geraadpleegd kunnen worden. Indien deze documenten worden gepubliceerd in een niet vrij toegankelijke opmaak (proprietary format), dat alleen met daarvoor geschikte programmatuur geopend kan worden, is de burger verplicht deze programmatuur aan te schaffen, wil hij van de inhoud kennis kunnen nemen. Datzelfde geldt voor partners van de gemeente en van de burger. De directe consequentie is dat zowel de burger als derden gedwongen worden te investeren in dergelijke programmatuur, als zij met de gemeente informatie willen uitwisselen.

Bovendien komt dergelijke programmatuur regelmatig uit in nieuwe versies. Documenten die zijn gemaakt met de nieuwe programmatuur zijn vervolgens niet meer te openen door de oudere versies, waardoor een nieuwe de facto standaard ontstaat. Als dan na verloop van tijd de oude standaard niet meer ondersteund wordt, kunnen oude documenten niet meer geopend worden en moet de informatie daarin als verloren beschouwd worden.

Dit veroordeelt alle betrokken partijen tot een voortdurende verversingscyclus. Vaak moet dan niet alleen de programmatuur worden vernieuwd maar ook de hardware, aangezien nieuwe programma's hogere eisen stellen. Dat leidt tot forse, regelmatig terugkerende inversteringen die, in het geval van de gemeente, ook gefinancierd worden uit gemeenschapsgeld. Een en ander leidt bovendien tot de onwenselijke situatie waarin alle partijen volledig afhankelijk zijn van de leverancier van de programmatuur voor de verwerking van deze informatiestromen. Als deze de samenwerking eenzijdig opzegt of op andere wijze in gebreke blijft is de opgeslagen informatie daarmee onbereikbaar geworden.

Het gebruik van een vrij toegankelijke opmaak, die zowel door machines als door mensen te lezen is, is de enige manier om overheidsinformatie werkelijk openbaar, en zonder torenhoge kosten voor de betrokkenen, beschikbaar te stellen, en aan de afhankelijkheid van een monopolistische partij het hoofd te bieden. Het zogenaamde Open Document Format definieert een onafhankelijke standaard die voldoet aan bovenstaande eisen en is in overweging bij diverse buitenlandse overheden.

Evenzo is de broncode (source code) van algemeen gebruikte programmatuur voor de gebruiker niet toegankelijk. Daarmee wordt het voor hem onmogelijk om te controleren wat het programma 'doet' en wordt misschien onbedoeld gevoelige informatie verspreid, worden derden ongemerkt op de hoogte gehouden van de handelingen van de gebruiker of wordt het systeem ongemerkt blootgesteld aan aanvallen van buitenaf door kwaadwillende programma's zoals computervirussen. Ook aanpassingen van de programmatuur voor specifieke, vakgerichte doelen kan alleen door de leverancier geschieden. De vraag rijst dan of die daartoe bereid is. Bovendien brengt dat extra investeringen met zich mee naast de gelden die zijn gemoeid met de initiële aanschaf.

Open Source software kent geen van deze problemen: omdat de broncode beschikbaar is kan zij relatief gemakkelijk worden gecontroleerd op veiligheidsgaten en worden aangepast aan specifieke wensen. Daarnaast leidt Open Source software tot een aanzienlijke besparing in de aanschaf- en onderhoudskosten.

De digitalisering van informatie vereenvoudigt het leggen van verbanden tussen verschillende informatiestromen aanzienlijk; het zogenaamde 'koppelen' van bestanden. De overheid dient er op toe te zien dat deze koppelingen zowel bij haar eigen werkzaamheden als die van derden tot een aanvaardbaar minimum beperkt blijven. Tevens is het van groot belang dat de burger de over hem opgeslagen informatie op eenvoudige wijze kan inzien en, indien noodzakelijk, kan aanvechten.

Daarnaast dient de overheid maatregelen te nemen die gevoelige informatie afdoende beschermt tegen ongewenste inzage van buitenaf, bijvoorbeeld door wachtwoordbeschermde versleuteling.

Voor de burger die algemene informatie nodig heeft zal op het internet alle beschikbare en openbare informatie beschikbaar worden gesteld. Deze informatie zal toegankelijk zijn via de gemeentelijke website. Voor hen die thuis niet aan het internet gekoppeld zijn, zal op openbare plaatsen de overheidsinformatie beschikbaar zijn op gratis toegankelijke personal computers. Deze dienen minstens aanwezig te zijn op het stadhuis en de stadsdeelkantoren. In andere gemeentelijke gebouwen, zoals bibliotheken en buurthuizen, zullen burgers ook aan deze informatie geholpen worden.

Indien gemeentelijke plannen en projecten burgers persoonlijk aangaan, dan dienen zij ook persoonlijk, schriftelijk of per e–mail, bericht te worden. Het is de bedoeling dat burgers bezwaar kunnen indienen indien zij niet tijdig zijn bericht, en indien de algemene informatie niet tijdig op het internet is gezet. In beide gevallen is dan sprake van een vormfout.

Internettoegang is tegenwoordig net zo onmisbaar als gas, water en elektriciteit. De gemeente zal er daarom naar streven elke woning binnen afzienbare tijd te voorzien van een breedband internetaansluiting. Door elke lantaarnpaal te voorzien van een basisstation voor een wireless netwerk, worden ook buiten passerende ontvangers van een signaal voorzien.

info@partijfranspostma.nl
Valid XHTML 1.0 Strict